Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Životné prostredie

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov, kríkov

Žiadosť sa predkladá na predpísanom tlačive.  Rozhodnutie vydáva Spoločný obecný úrad vo Zvolene     

Súhlas orgánu ochrany prírody na výrub dreviny sa nevyžaduje (§ 47 ods. 4 zákona č. 543/2002):

- za hranicami zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 20 m2,
- v rámci zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 10 m2,
- na dreviny rastúce v ovocných sadoch alebo záhradách,
- pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku, ak povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov,
- ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny; v tomto prípade výrub zabezpečí organizácia ochrany prírody po dohode s vlastníkom pozemku, na ktorom sa drevina nachádza,
- na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2,
- na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a iných okrasných drevín,
- ak sa výrub dreviny vykonáva v súvislosti so zásahom do biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, na ktorý sa vyžaduje súhlas podľa § 6 ods. 2.

Prílohy žiadosti:

- situačný nákres (kópia katastrálnej mapy) so zákresom drevín, na výrub ktorých je podaná žiadosť,
- kópia listu vlastníctva,
- súhlas vlastníka pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je vlastníkom.

Vybavuje: Gregušová Jana, telefón:  045/ 534 116,  e-mail: obec@babina.sk

Poplatok: fyzické osoby: 10 € ,
                právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie: 100 €.

Tlačivá na stiahnutie: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa.

http://www.babina.sk/dokumenty-na-stiahnutie.html

                                    

 

 


 

Pečať Rozvoja obcí a miest

Vyhlásenie zámeru predaja časti pozemku obce formou obchodnej verejnej súťaže č. 1/2019/OVS ...

Mapový portál obce

Evanjelický cintorín

Katolícky cintorín

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka