Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné vyhlášky a oznámenia

Verejná vyhláška - povolenie JPÚ Hoštet

Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor rozhodnutím zo dňa 15. 10. 2019 povolil jednoduché pozemkové úpravy k nehnuteľnostiam v k.ú. Babiná v lokalite Hoštet. Určil obvod JPÚ , rozsah a skladbu projektovej dokumentácie .....
Fyzické a právnické osoby, ktoré môžu byť dotknuté pozemkovými úpravami v ich pôsobnosti alebo v ich právach, môžu v lehote do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia informovať OU Zvolen, pozemkový a lesný odbor o existujúcich zariadeniach, ktoré vlastnia alebo spravujú, a plánovaných zámeroch, ktoré sa majú uskutočniť v obvode pozemkových úprav a môžu mať vplyv na konanie o pozemkových úpravách.

- úplné znenie rozhodnutia v pripojenom súbore ....

Oznámenie o čase a mieste prerokovania programu starostlivosti o lesy s obhospodarovateľmi lesov v zmysle § 35 ods. 5 vyhlášky MPSR č.453/2006 Z.z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa

Oznamenie_o_case_a_mieste_prerokovania_programu_starostlivosti_o_lesy.pdf(260.7 kB)Oznámenie o čase ...

Oznámenie o opakovanej dražbe

Územný plán Mesta Krupina - záverečné stanovisko

Obec Babiná ako dotknutá obec v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v zn. n.p.  zverejňuje  záverečné stanovisko z procesu posúdenia strategického dokumentu "Územný plán Mesta Krupina".

Verejnosť môže do dokumentu nahliadať, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady  zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Babinej v čase úradných hodín. 


 

Prípravné konanie o začatí jednoduchých pozemkových úprav

Okresný úrad Zvolen,  pozemkový a lesný odbor ako orgán miestne a vecne príslušný nariaďuje  podľa § 7 ods. 2 zákona 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva v znení nesk. predpisov   prípravné konanie  o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia obce Babiná – v lokalite nad ihriskom  na základe žiadosti Obce  Babiná. 

Účelom prípravného konania je najmä preverenie dôvodov,  naliehavosti a hospodárskej účelnosti  vykonania pozemkových úprav, určenie hraníc obvodu pozemkových úprav a určenie pozemkov, ktoré sú vyňaté z pozemkových úprav a zároveň zistenie záujmu vlastníkov o pozemkové úpravy.  

OU Zvolen, pozemk. a lesný  odbor vyzýva všetkých účastníkov konania, aby sa v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto nariadenia vyjadrili k žiadosti  o vykonanie JPÚ, resp. aby si uplatnili pripomienky, námietky  a návrhy súvisiace s riešením vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom v navrhovanom obvode JPÚ.

Celé znenie Verejnej vyhlášky vrátane navrhovaného obvodu jednoduchých pozemkových úprav je zverejnené po dobu 15 dní na webovom sídle obce:  www.babina.sk  v časti Úradná tabuľa a tiež na úradnej tabuli vo vitríne na budove obecného úradu Babiná. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.


 

Oznámenie o strategickom dokumente: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dobrá Niva 2017- 2016

Obec  Babiná ako dotknutá obec v zmysle zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje

verejnosť v mieste obvyklým spôsobom kde, kedy možno do oznámenia nahliadnuť,

robiť z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej na dobu 14 dní od jeho

doručenia. Oznámenie, návrh samotného strategického dokumentu a miesto a čas

konania konzultácií  podľa  § 63 zákona o posudzovaní sú zverejnené na

internetovej stránke:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia

Oznámenie je vyvesené aj vo vstupnej chodbe OcU  Babiná. 


 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 a sadzba poplatku za uloženie odpadu na skládku pre rok 2019

Územný plán mesta Krupina

Obec Babiná ako dotknutá obec v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v zn. n.p.  zverejňuje  návrh strategického  dokumentu  a správu o jeho hodnotení.

Verejnosť môže do správy o hodnotení nahliadať, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady  zhotoviť kópie.  Najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia  môže verejnosť doručiť svoje písomné stanovisko  príslušnému orgánu - Mestu Krupina.  

Správa o hodnotení strategického dokumentu je zverejnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: 

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-mesta-Krupina

 

Verejné prerokovanie Konceptu Územného plánu mesta Krupina s výkladom spracovateľa  sa uskutoční dňa 6. 2. 2019  v zasadačke MsU Krupina:

o 14.00 hod.   pre dotknuté obce, samosprávny kraj, orgány a organizácie

o 16.00 hod.   pre verejnosť

 

 


 

Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti Rýchlostná cesta R3 Šahy - Zvolen

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. ako  navrhovateľ, v spolupráci s mestom Krupina

zvoláva podľa  § 34 ods. 2, ods. 3 a ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní

vplyvov na životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení

neskorších predpisov, spoločné verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov

na životné prostredie stavby Rýchlostná cesta R3 Zvolen - Šahy, ktoré sa uskutoční 

 

                                                     dňa 10. 1. 2019  (štvrtok )  o 16.30 hod.

                                              v kine kultúra, Sládkovičova 9,  KRUPINA.

 


 

Rýchlostná cesta R3 Zvolen - Šahy - správa o hodnotení činnosti - povinné zverejnenie

Obec Babiná  ako dotknutý účastník konania v zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  zverejňuje záverečné zhrnutie - správu o hodnotení činnosti

"Rýchlostná cesta R3 Zvolen - Šahy",

ktorá je uverejnená na webovom sídle MŽP SR :

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rychlostna-cesta-r3-zvolen-sahy

Do správy o hodnotení je možné nahliadnuť na Obecnom úrade  v Babinej, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady  si vyhotoviť kópie v lehote 30 dní od  zverejnenia tohto oznámenia. 

V rovnakej lehote je dotknutá obec povinná zabezpečiť po dohode s navrhovateľom  verejné prerokovanie navrhovanej činnosti.  Verejnosť bude o termíne verejného prerokovania informovaná najneskôr desať dní pred jeho konaním.


 

Verejná vyhláška - územné rozhodnutie (stožiar)

ÚR stožiar 3456 2018.pdf(263.4 kB)ÚR stožiar 3456 2018.pdf

"Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2" - Oznámenie o strategickom dokumente

Obstarávateľ strategického dokumentu, Banskobystrický samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, dopravy a investícií, Banská Bystrica predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Oznámenie o strategickom dokumente: "Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2". 

Hlavným cieľom predloženého strategického dokumentu RIUS BBK, verzia 1.2 je zosúladenie strategického dokumentu so Zmenou Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, verzia 3.0 a Zmenou Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, verzia 4.0, pričom cieľom návrhov zmien IROP je zabezpečiť implementáciu IROP v súlade s legislatívou Európskej únie, SR a príslušnými národnými stratégiami.

Oznámenie je pre verejnosť prístupné na webovej stránke: 

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-bbk-verzia-1-2

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní od doby, kedy bolo oznámenie zverejnené.


 

Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu

Verejná vyhláška - Umiestnenie stavby Stožiar optické pripojenie _Slovak Telekom a.s.

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

Pečať Rozvoja obcí a miest

Vyhlásenie zámeru predaja časti pozemku obce formou obchodnej verejnej súťaže č. 1/2019/OVS ...

Mapový portál obce

Evanjelický cintorín

Katolícky cintorín

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka