Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Povinné zverejňovaníe pri nakladaní s majetkom obce

Oznámenie zámeru predaja pozemku obce č. 01/2019 z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Obec  Babiná, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve  obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Obec Babiná má zámer predať nehnuteľný majetok:

- časť z parcely CKN č. 3259/11, zast. plochy a nádvorie, LV č.1018  o výmere  12 m2   a

  časť z parc. CKN č. 3259/12, záhrada, LV  č. 405 o výmere 15 m2, .......   celkom 27 m2.

Východisková predajná cena nehnuteľnosti:   5,- Eur./ m2

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) - predaj   zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec  Babiná považuje:

Predmetné obecné pozemky boli zabraté pôvodnými vlastníkmi - stavebníkmi pri prestavbe pôvodného rodinného domu v roku 1960.

Poznámka:

Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa a samotný zámer č. 1/2019 schválilo OZ obce Babiná na 4. zasadnutí dňa 26. 3. 2019 uznes. č. 72-4/2019.  Predaj pozemkov na základe riadnej kúpnej zmluvy podložený overeným geometrickým plánom bude schválený 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov OZ Babiná na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Doba zverejnenia:   29.03.2019  -  12.04.2019

Spôsob zverejnenia: web stránka obce- www.babina.sk úradná tabuľa na budove OcU

 V Babinej,  dňa  29. 03. 2019

 

 


 

Zámer obce Babiná č. 1/2019 prenajať pozemok obce z dôvodov osobitného zreteľa.

            Obec  Babiná, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb.

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenájmu pozemku

vo vlastníctve  obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

 

Obec Babiná má zámer prenajať nehnuteľný majetok:

 - č. EKN 3251/2 ,  trvalé trávne porasty  o výmere  12012 m2 nachádzajúca sa v časti obce 

Grozau.

Možný účel užívania:  pasienok na chov zvierat,  na výrobu sena.  

Obec prenajme pozemok za podmienky ponechania prístupu k existujúcej studničke

pre verejnosť, pre okoloidúcich turistov.  

Nájomná zmluva bude uzatvorená maximálne na 5 rokov, s možnosťou jej ďalšieho predĺženia.

 

                  Najnižšia východisková cena za prenájom pozemku :  40,- €/ha    

 

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e)

prenájom  - zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Obec  Babiná považuje:

Predmetný pozemok užíva  nájomca už 10 rokov a dodržiava podmienky nájomnej zmluvy.

Predĺženie nájmu, uzatvorenie novej nájomnej zmluvy  bolo dohodnuté v platnej nájomnej zmluve.

Poznámka:

O nájomnom vzťahu bolo informované OZ obce Babiná na 2. zasadnutí 18. 12. 2018.

Prenajímateľka doručila obci žiadosť o predĺženie nájmu (11.1.2019) a starostka obce

spracovala predmetné oznámenie zámeru.  O uzatvorení nového nájomného vzťahu

bude rokovať OZ Babiná na najbližšom zasadnutí. 

Doba zverejnenia:  od 21.01.2019 ...  do 05. 02. 2019

Spôsob zverejnenia: web stránka obce- www.babina.sk úradná tabuľa na budove OcU

 V Babinej,  dňa  21. 01. 2019

                                                                                    Gregušová Jana, starostka obce


 

Pečať Rozvoja obcí a miest

Mapový portál obce

Evanjelický cintorín

Katolícky cintorín

dnes je: 19.4.2019

meniny má: Jela

webygroup
ÚvodÚvodná stránka