Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Komunálne voľby 2018

Uverejnenie výsledkov volieb

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV

VOLIEB POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

A VOLIEB STAROSTU OBCE

Miestna volebná komisia v Babinej podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 10.novembra 2018.

Do obecného zastupiteľstva  v Babinej boli zvolení:

  • Ján Bažík, Slovenská národná strana
  • Ing. Ján Brachna, Smer – sociálna demokracia
  • Zuzana Homolová, nezávislá kandidátka
  • Štefan Melich, nezávislý kandidát
  • Ing. Ján Petro, Smer – sociálna demokracia

 

Za starostu obce Babiná bol zvolený:

  • Jana Gregušová, Smer – sociálna demokracia

 

V Babinej, 10.11.2018

 

Mgr. Ľubica Kožehubová, predseda volebnej komisie


 

Výsledky hlasovania vo voľbách

VÝSLEDKY VOLIEB.pdf(198.4 kB)VÝSLEDKY VOLIEB.pdf

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Babiná

Obec Babiná uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce: Babiná

1. Dubovský Jaroslav, 57 r., konateľ s.r.o., nezávislý kandidát

2. Gregušová Jana, 50 r., starostka, Smer – sociálna demokracia

3. Lietavová Daniela Ing., 43 r., účtovníčka, nezávislá kandidátka

 

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva v Babinej

Obec Babiná uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

1. Antal Adam Mgr.,  64 r., dôchodca, Smer – sociálna demokracia

2. Bažík Ján, 56 r., zootechnik, Slovenská národná strana

3. Brachna Ján Ing., 57 r., manažér živočíšnej výroby, Smer – sociálna demokracia

4. Greguš Erik Ing., 28 r., administratívny pracovník, Smer – sociálna demokracia

5. Homolová Zuzana, 37 r., nezamestnaná, nezávislá kandidátka

6. Melich Štefan, 39 r., SZČO stolárstvo/tesárstvo, nezávislý kandidát

7. Petro Ján Ing., 41 r., profesionálny vojak, Smer – sociálna demokracia

8. Sucháneková Jaroslava, 66 r., dôchodkyňa, Slovenská národná strana

 

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

 


 

Vyhradená plocha pre umiestňovanie volebných plagátov

Pre umiestňovanie volebných plagátov kandidujúcich subjektov na verejných priestranstvách je podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Babiná č. 7/2015 o umiestňovaní volebných plagátov vo volebných kampaniach na území obce Babiná vyhradená plocha:

vývesná tabuľa pri detskom ihrisku

 

 


 

Delegovanie členov do miestnej volebnej komisie - doručovanie

Delegovanie členov a náhradníkov do miestnej volebnej komisie môžu zástupcovia

politických strán a hnutí, koalície politických strán a hnutí doručiť  v zákonom

stanovenej lehote na Obecný úrad  v Babinej v pracovné dni počas úradných

hodín osobne do podateľne, poštou alebo elektronicky :

-  Obecný úrad  Babiná,  Horná č. 97/2, 962 61  Babiná

-  email:   janka.palenikova@babina.sk

 

 


 

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie

Starostka obce  vymenovala do funkcie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

pre voľby do orgánov samosprávy v roku 2018  pracovníčku OcU  Babiná:

Janka Páleníková

Obecný úrad Babiná, Horná č. 97/2,  962 61  Babiná

045/ 5384 116 ,  0903 511 845

email:   janka.palenikova@babina.sk

 


 

Určenie počtu poslancov a volebných obvodov

Obecné zastupiteľstvo obce Babiná  podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č.53-4/2018 zo dňa 27. 6. 2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v obci Babiná bude mať celkom                5 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.


 

Zverejnenie počtu obyvateľov

Obec  Babiná  podľa § 171, ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  zverejňuje počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb:  537 osôb.


 

Informácia pre voliča

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú    v sobotu 10. novembra 2018

                                                                                     od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt

v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

- výkon trestu odňatia slobody,

- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky
do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená
pokuta 33 eur.

 


 

Pečať Rozvoja obcí a miest

Vyhlásenie zámeru predaja časti pozemku obce formou obchodnej verejnej súťaže č. 1/2019/OVS ...

Mapový portál obce

Evanjelický cintorín

Katolícky cintorín

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka