Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Kompetencie

Obec Babiná je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

.
Obec Babiná  spravuje
• obecný úrad,
• materskú školu,
• školskú jedáleň,
• obecnú knižnicu,
• obecné športové a kultúrne centrum,
• obecný hasičský zbor,
• obecné cintoríny a dom smútku,
• obecnú kanalizáciu a čistiareň odpadových vôd. 

Obec Babiná na zasadnutí obecného zastupiteľstva  dňa 05.01.1995 rozhodla o založení spoločnosti           s ručením obmedzeným Obecné lesy Babiná za účelom zabezpečiť riadne a efektívne hospodárenie            s lesným majetkom obce a jeho všestranné zveľaďovanie. Toto rozhodnutie bolo vyjadrené uznesením       č. 4/95.
Obchodná spoločnosť Obecné lesy Babiná s.r.o. bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 5/95, zo dňa 12.01.1995 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Jediným spoločníkom je Obec Babiná. Spoločnosť bola zapísaná dňa 06.04.1995 do Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 2647/S. Jej právna forma je spoločnosť s ručením obmedzeným.
Najvyšším orgánom spoločnosti Obecné lesy Babiná s.r.o. je valné zhromaždenie. Spoločnosť má jedného konateľa, ktorý je štatutárnym orgánom spoločnosti. Kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada.


Spoločný obecný úrad v sídle Mestského úradu Zvolen zabezpečuje pre obec výkon úloh preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku, školstva, vodnej správy, ochrany prírody a krajiny  a napomáha pri výkone úloh originálnych právomocí samosprávy na úseku opatrovateľskej služby a sociálnej starostlivosti.


Obec Babiná  je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Obec je povinná vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, najmä v § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.


Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky činnosti súvisiace so správou obce a jej majetku, samostatne zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce z jej samosprávnej pôsobnosti stanovenej osobitným zákonom, ak takéto činnosti v zmysle osobitného zákona nevykonáva štát alebo poverená právnická alebo fyzická osoba.


Majetok obce
Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce, pohľadávky a iné majetkové práva obce. Rozsah majetku obce vyplýva z osobitnej právnej úpravy (napr. zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov).Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Babiná“, ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Babinej (ust. § 9 ods. zákona SNR č. 138/1991 Zb.).


Financovanie
Obec financuje svoju činnosť a potreby z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií a iných zdrojov v súlade s právnymi predpismi. Obec môže financovať svoju činnosť pri plnení úloh obce aj z prostriedkov združených s inými obcami, (mestami), so samosprávnymi krajmi, a s inými právnickými a fyzickými osobami. Obec môže financovať svoje potreby aj z prostriedkov mimorozpočtových peňažných fondov, zo zisku z podnikateľskej činnosti, z návratných zdrojov financovania, a zo združených prostriedkov.
Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Rozsah účelových a neúčelových dotácií je upravený pre kalendárny rok rozpočtovými pravidlami Slovenskej republiky.


Rozpočet
Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný v súlade s platnou právnou úpravou a schvaľovaný Obecným zastupiteľstvom v Babinej. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmeny rozpočtu, kontroluje čerpanie prostriedkov z rozpočtu obce a schvaľuje záverečný účet obce. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.
Rozpočet obce a záverečný účet obce  musia byť zverejnené pred schválením v obecnom zastupiteľstve najmenej na dobu pätnástich dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nim mohli vyjadriť obyvatelia obce    (ust. § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.).
Účtovníctvo o stave majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu vedie Obecný úrad v Babinej.
Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obce obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor (ust. § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).


 

Pečať Rozvoja obcí a miest

Vyhlásenie zámeru predaja časti pozemku obce formou obchodnej verejnej súťaže č. 1/2019/OVS ...

Mapový portál obce

Evanjelický cintorín

Katolícky cintorín

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka