Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie na trvalý pobyt

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:

platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 18 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa, platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR, ak nemá občiansky preukaz, doklad o vlastníctve alebo spolu-vlastníctve budovy – list vlastníctva,
 v prípade ak prihlasovaný nie je vlastníkom nehnuteľnosti alebo nemá zriadené vecné bremeno doživotného užívania, alebo ak nejde o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka - je potrebné predložiť písomný súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti s osvedčeným podpisom. Tento súhlas môže vlastník nehnuteľnosti alebo všetci spoluvlastníci dať osobne priamo na prihlasovací lístok na trvalý pobyt pri prihlasovaní pred zamestnancom ohlasovne.

Za rodinných príslušníkov môže trvalý pobyt hlásiť jeden z členov rodiny. Za občana mladšieho ako 18 rokov a za osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony hlási pobyt zákonný zástupca (opatrovník). Pri prihlasovaní na trvalý pobyt sa občan nemusí odhlasovať z predchádzajúceho trvalého pobytu, tento úkon zabezpečí ohlasovňa.

Za občana, ktorý je povinný hlásiť trvalý pobyt, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca, ktorý predloží ohlasovni pobytu svoj občiansky preukaz a splnomocnenie s osvedčeným podpisom a za občana, ktorého pobyt hlási - doklad o vlastníctve nehnuteľnosti alebo súhlas vlastníka s overeným podpisom.
 

Vybavuje: Ing. Katarína Krajčová, telefón: 045/5384116

                                                     e-mail:  ekonom@babina.sk

 

Prihlásenie na prechodný pobyt

Pri prihlásení na prechodný pobyt je potrebné predložiť tie isté listiny ako pri prihlásení na trvalý pobyt. Občan má právo ohlásiť ohlasovni v mieste prechodného pobytu začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu.

Vybavuje: Ing. Katarína Krajčová, telefón: 045/5384116

                                                     e-mail:  ekonom@babina.sk

 

Zmena trvalého pobytu v rámci obce

Pri prehlásení trvalého pobytu v rámci obce je potrebné predložiť tie isté doklady ako pri prihlásení na trvalý pobyt.

Vybavuje: Ing. Katarína Krajčová, telefón: 045/5384116

                                                     e-mail:  ekonom@babina.sk

 

Odhlásenie z trvalého pobytu

Občan, ktorý odchádza do zahraničia trvalo žiť, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni doterajšieho miesta trvalého pobytu.

Na území Slovenskej republiky sa občan prihlási na trvalý pobyt v mieste nového bydliska a ohllasovňa občana odhlási z pôvodného bydliska (občan nemusí cestovať do pôvodného miesta bydliska, aby sa odhlásil z trvalého pobytu).

Vybavuje: Ing. Katarína Krajčová, telefón: 045/5384116

                                                     e-mail:  ekonom@babina.sk

 

Zrušenie trvalého pobytu na návrh občana

Ohlasovňa pobytu zruší trvalý pobyt: 

1./ na návrh vlastníka / všetkých spoluvlastníkov/ budovy a to občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.
2./ na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva, ak budova zanikla.

Návrh na zrušenie pobytu sa podáva na predpísanom tlačive a je potrebné predložiť:

občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,
list vlastníctva budovy alebo jej časti, nie starší ako 3 mesiace,
právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705 a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.,
právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva,
právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy,
právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705 a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.,
právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní,
doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falošný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad,
právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby,
skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú,
dohodu o ukončení nájmu,

Upozornenie: Ohlasovňa môže požiadať o predloženie potvrdenia o štátnom občianstve, o predloženie rodného listu, sobášneho listu. 

Vybavuje: Ing. Katarína Krajčová, telefón: 045/5384116

                                                     e-mail:  ekonom@babina.sk


 

Pečať Rozvoja obcí a miest

Vyhlásenie zámeru predaja časti pozemku obce formou obchodnej verejnej súťaže č. 1/2019/OVS ...

Mapový portál obce

Evanjelický cintorín

Katolícky cintorín

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka