Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Dane a poplatky

Daň z nehnuteľností na rok 2019

Sadzby  dane z nehnuteľnosti na rok 2019 podľa platného VZN č. 1/2018 účinnosťou od 1. januára 2019

Daň z pozemkov                               

A/  orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady                                       

hodnota pozemku 0,2648 €/m2 x výmera m2 = základ dane x ročná sadzba dane 0,39% = daň             

B/  trvalé trávne porasty                                                  

hodnota pozemku 0,0534 €/ m2 x výmera m2= základ dane x ročná sadzba dane 0,39% = daň                   

C/ záhrady                                             

hodnota pozemku 1,32 €/ m2 x  výmera m2 = základ dane x ročná sadzba dane 0,74% = daň 


D/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

hodnota pozemku 1,32 €/ m2  x výmera m2 = základ dane x ročná sadzba dane x  0,74 %  = daň

E/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy

hodnota pozemku 0,0534 € / m2 x výmera m2  =  základ dane x  ročná sadzba dane 0,74 % = daň

F/ stavebné pozemky                                       

hodnota pozemku 13,27 € /  m2  x výmera m2 = základ dane x ročná sadzba dane 0,36 % =  daň

 

Daň zo stavieb              

Ročná sadzba dane zo stavieb sa na celom území obce pre jednotlivé druhy stavieb určuje za každý aj začatý m2 zastavanej plochy takto:                                     
A/ stavby na bývanie a drobné stavby,ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu  = 0,052 €/m2
B/ stavby na poľnohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby  využívané na skladovanie vlastnej pôdoospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu = 0,052 €/m2
C/ chaty a stavby na individuálnu rekreáciu = 0,159 €/m2
D/ samostatne stojace garáže = 0,212 €/m2
E/ priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, slavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu = 0,532 €/m2
F/ stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou = 0,784 €/m2
G/ ostatné stavby neuvedené v písmenách A-F= 0,319 €/m2

Stanovené sadzby dane zo stavieb sa zvyšujú pri viacpodlažných stavbách  o 0,036 €/m2 za každé nadzemné podlažie.

Daň z bytov = 0,052 €/ m2                                                       

Obec poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb a pozemkov v zmysle platného zákona.

 

Daň za psa na rok 2019

Sadzba podľa platného VZN č. 1/2018 s účinnosťou od 1. januára 2019

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov a sadzba dane je  5,- € / pes / kalendárny rok

 

Poplatky za tuhý komunálny odpad na rok 2019

Sadzba podľa platného VZN č. 1/2018 s účinnosťou od 1. januára 2019

1. Fyzické osoby

Sadzba poplatku je 0,0384 € za osobu a kalendárny deň pre poplatníka (14,- € / kalendárny rok)

 

2. Právnické osoby a podnikatelia

Obec zavádza pre týchto poplatníkov množstvový zber komunálneho odpadu.

Sadzba je stanovená na 0,0200 € za 1 liter komunálneho odpadu.

 

Stočné za odvádzanie a likvidáciu odpadových splaškových vôd na rok 2019

Platné VZN obce a oznámenie o cene stočného je zverejnené na webovej stránke obce v podstránke KANALIZÁCIA A ČOV

 

Poplatky za prenájom hrobového miesta na obdobie 1.1.2015 - 31.12.2019

Sadzba podľa platného Dodatku č.2/2014 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska a domu smútku.

      Výška poskytovaných služieb platných od 1. januára 2015:

  • nájomné za jedno hrobové miesto: 1,20 € / rok (6,- € / 5 rokov),
  • nájomné za detské hrobové miesto, urnu: 0,60 € / rok (3,- € / 5 rokov)
  • poplatok za poskytnutie domu smútku pri pohrebe zosnulého: 5,- € / 1 pohreb
  • poplatok za poskytnutie domu smútku s použitím chladiaceho boxu: 8,- € / 1 pohreb

 

Pečať Rozvoja obcí a miest

Vyhlásenie zámeru predaja časti pozemku obce formou obchodnej verejnej súťaže č. 1/2019/OVS ...

Mapový portál obce

Evanjelický cintorín

Katolícky cintorín

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka