Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Zámer prenájmu pozemku obce č. 2/2017

OZNÁMENIE

o zámere obce Babiná č. 2/2017 prenajať pozemok  

vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

            Obec  Babiná, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenájmu  nehnuteľného majetku vo vlastníctve  obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Obec Babiná má zámer prenajať nehnuteľný majetok v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Babiná č. 32-3/2017 zo dňa 9. 3. 2017   a to časť o obecného pozemku v lokalite obce Červneniny vedeného Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom na  LV č. 1:

                 -  z parcely CKN  č. 1070/1, trvalý trávny porast,  časť o výmere 7500 m2.    

Východisková  cena nájmu : 40,-Eur /ha,  max. doba prenájmu – 5 rokov,

Účel využitie pozemkov:  na poľnohospodárske účely, na pestovanie krmovín, chov

                                          hospodárskych zvierat, vstup k rodinnému domu. 

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) – prenájom - zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec  Babiná považuje:

- časť pozemku slúži ako prístupová cesta k rodinnému domu a tiež na poľnohospodárske účely – chov koní a výrobu  krmovín. 

Doba a spôsob zverejnenia:

Oznámenie vyvesené na úradnej tabuli a na webovej stránke obce dňa: ..10. 3. 2017....

Zvesené dňa :  .....................................................

Bližšie informácie o zámere prenájmu obce môžete získať na Obecnom úrade v Babinej:

tel. : 045/ 5384 116,  0905 265 002, e-mail:    obec@babina.sk

V Babinej,  dňa 10. 3. 2017

                                                                                               Gregušová Jana

                                                                                                starostka obce

 

 


 

Kataster Babiná

dnes je: 23.7.2017

meniny má: Oľga

webygroup
ÚvodÚvodná stránka