Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Zámer predaja pozemku č. 6/2017

OZNÁMENIE

o zámere obce Babiná č. 6/2017 predať nehnuteľný majetok

vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

 

            Obec  Babiná, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve  obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Obec Babiná má zámer predať nehnuteľný majetok – časti z pozemkov obce:

a/ z parcely č. CKN 3259/16, zastavané plochy a nádvoria, LV č. 1 – časť o výmere

    cca 25 m2,

   b/ z parcely č. CKN 3259/17, záhrady, LV č. 405 – časť o výmere cca 25 m2. 

            Východisková predajná cena :  5,- Eur/m2.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) - predaj   zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec  Babiná považuje:

Jedná sa o vysporiadanie užívaných pozemkov. Predmetné časti z obecných pozemkov sú zastavané stavbou rodinného domu  vo vlastníctve žiadateľov a čiastočne tvoria dvor rodinného domu. 

Poznámka:

Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa a samotný zámer schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Babiná na 6. zasadnutí dňa 25. 8. 2017 uznesením č. 83-6/2017.  Na základe vypracovaného geometrického plánu bude vyhotovená kúpna zmluva a predložená na schválenie 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov OZ Babiná na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Doba zverejnenia:  11. 9. 2017 -  27. 9. 2017

Spôsob zverejnenia: webové sídlo obce:  www.babina.sk   a úradná tabuľa na budove OcU

 V Babinej,  dňa  11. 9. 2017

 


 

Geoportál GEOSENSE

Kataster Babiná

dnes je: 19.10.2017

meniny má: Kristián

webygroup
ÚvodÚvodná stránka