Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Zámer predaja pozemku č. 5/2017

 

           Obec  Babiná, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve  obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Obec Babiná má zámer predať nehnuteľný majetok – časť z pozemku obce:

a/ z parcely č. CKN 3258/11, zastavané plochy a nádvoria, LV č. 1 – časť o výmere 12 m2

b/ z parcely č. CKN 3258/10, zast. plochy a nádvorie a z parcely CKN č. 271, zast. plochy

    a nádvorie, vedené na LV č. 1 – časť o výmere 57 m2.

            Východisková predajná cena :  5,- Eur/m2.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) - predaj   zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec  Babiná považuje:

Jedná sa o vzájomné vysporiadanie užívaných pozemkov. Predmetné časti z obecných pozemkov podľa písm. sú zastavané stavbou vo vlastníctve žiadateľov a užívané sú ako dvor pri rodinnom dome ohraničený oplotením. Zápisom geometrického plánu bude určená nová hranica pozemkov medzi žiadateľmi a pozemkami obce, na ktorých prebieha výstavba materskej školy. 

Poznámka:

Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa a samotný zámer schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Babiná na 5. zasadnutí dňa 16. júna 2017 uznesením č. 59-5/2017.  Na základe vypracovaného geometrického plánu bude vyhotovená kúpna zmluva a predložená na schválenie 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov OZ Babiná na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Doba zverejnenia:  16. 6. 2017 -  5. 7. 2017

Spôsob zverejnenia: webové sídlo obce:  www.babina.sk   a úradná tabuľa na budove OcU

 V Babinej,  dňa  16. 6. 2017

                                                                                               Gregušová Jana

                                                                                                starostka obce


 

Geoportál GEOSENSE

Kataster Babiná

dnes je: 19.10.2017

meniny má: Kristián

webygroup
ÚvodÚvodná stránka