Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Zámer predaja pozemku č. 3/2017

OZNÁMENIE

o zámere obce Babiná č. 3/2017 predať nehnuteľný majetok

vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

            Obec  Babiná, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve  obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

 

Obec Babiná má zámer predať nehnuteľný majetok – časť z pozemku obce:

a/ z parcely č.  EKN 1960/102, TTP, LV č. 596 časti o výmere 20 m2 a 11 m2 – stanovená

    východisková cena 5,- Eur./m2.  

b/ z parcely EKN 1960/102, TTP, LV č. 596 – časť o výmere 582 m2 – stanovená kúpna

    cena 1,- Euro.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) - predaj   zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec  Babiná považuje:

Jedná sa o vysporiadanie užívaných pozemkov. Predmetné časti z obecných pozemkov podľa písm. a/  sú zastavané stavbou vo vlastníctve žiadateľov, časť pozemku podľa písm. b/ je užívaná ako záhrada za rodinným domom č. 147 vo vlastníctve žiadateľky

a záhrada je predmetom nájomnej zmluvy č. 6/97 uzatvorenej na 50 rokov.

Poznámka:

Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa a samotný zámer schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Babiná na 4. zasadnutí dňa 4. mája 2017 uznesením č. 45-4/2017.  Na základe vypracovaného geometrického plánu bude vyhotovená kúpna zmluva a predložená na schválenie 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov OZ Babiná na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Doba zverejnenia:  16. 5. 2017 -  5. 6. 2017

Spôsob zverejnenia: web stránka obce- www.babina.sk úradná tabuľa na budove OcU

 V Babinej,  dňa  16. 5. 2017

                                                                                               Gregušová Jana

                                                                                                starostka obce


 

Kataster Babiná

dnes je: 18.8.2017

meniny má: Elena, Helena

webygroup
ÚvodÚvodná stránka