Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Výberové konanie - riaditeľka materskej školy

Obec  Babiná  v súlade s ustanovením § 5  zákona č. 552/2003 Z.z.

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z.

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v y h l a s u j e 

výberové konanie na miesto riaditeľ/ka Materskej školy Babiná 

Predpokladaný termín nástupu do funkcie:   1. 10. 2018

Nástupný tarifný plat:  724,50 Eur/mesačne + príplatky, odmeny podľa mzdových        

                                                                                                predpisov

Uchádzač o miesto riaditeľ/ka materskej školy   m u s í :

 • byť bezúhonný,
 • splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogickej činnosti v zmysle zákona č.  317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorýchzákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov pre príslušnú kategóriu a podkategóriu –učiteľ materskej školy,
 • vykonanie 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo získanie jej náhrady
 • dokladovať minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
 • preukázať zdravotnú spôsobilosť,
 • ovládať štátny jazyk.

Ďalšie kritéria a požiadavky:

 • riadiace a komunikačné schopnosti,
 • znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy a v oblasti školstva.

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť  k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • overené kópie dokladovo splnení kvalifikačných predpokladov,
 • Overená kópia dokladu o vykonaní 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo získaní jej náhrady).
 • potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,
 • profesijný životopis,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
 • preukázanie telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa – potvrdenie (nie staršie ako mesiac),
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v zn. n.p.,
 • kontaktnú adresu, telefonický kontakt.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Žiadosť o účasť vo výberovom konaní je potrebné doručiť poštou alebo osobne s požadovanými dokladmi na adresu:  Obecný úrad Babiná,  Horná č. 97/2,  962 61  Dobrá Niva

                                               do 4. júla 2018  do 11.00 hod.

 

Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ, výberové konanie MŠ“ .

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi  vyhlasovateľ  prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady a kritéria, najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Babiná,  11. 6. 2018

                                                                                               Gregušová Jana, starostka obce

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OcU Babiná  tel: 045/5384116,  fax: 045/5384225, 0905 265 002, e-mail: obec@babina.sk

 

 

 


 

Geoportál Cleerio

dnes je: 22.6.2018

meniny má: Paulína

webygroup
ÚvodÚvodná stránka