Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné vyhlášky a oznámenia

Rýchlostná cesta R3 Zvolen - Šahy - správa o hodnotení činnosti - povinné zverejnenie

Obec Babiná  ako dotknutý účastník konania v zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  zverejňuje záverečné zhrnutie - správu o hodnotení činnosti

"Rýchlostná cesta R3 Zvolen - Šahy",

ktorá je uverejnená na webovom sídle MŽP SR :

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rychlostna-cesta-r3-zvolen-sahy

Do správy o hodnotení je možné nahliadnuť na Obecnom úrade  v Babinej, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady  si vyhotoviť kópie v lehote 30 dní od  zverejnenia tohto oznámenia. 

V rovnakej lehote je dotknutá obec povinná zabezpečiť po dohode s navrhovateľom  verejné prerokovanie navrhovanej činnosti.  Verejnosť bude o termíne verejného prerokovania informovaná najneskôr desať dní pred jeho konaním.


 

 

Verejná vyhláška - výzva na odstránenie porastov

Spoločnosť JPRL, s.r.o., Vranov nad Topľou ako poverená osoba SSD doručila obci Babiná žiadosť o zverejnenie Výzvy na odstránenie porastov v ochrannom pásme vedenia č. 302 verejnou vyhláškou.

 

Verejná vyhláška - územné rozhodnutie (stožiar)


 

"Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2" - Oznámenie o strategickom dokumente

Obstarávateľ strategického dokumentu, Banskobystrický samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, dopravy a investícií, Banská Bystrica predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Oznámenie o strategickom dokumente: "Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2". 

Hlavným cieľom predloženého strategického dokumentu RIUS BBK, verzia 1.2 je zosúladenie strategického dokumentu so Zmenou Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, verzia 3.0 a Zmenou Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, verzia 4.0, pričom cieľom návrhov zmien IROP je zabezpečiť implementáciu IROP v súlade s legislatívou Európskej únie, SR a príslušnými národnými stratégiami.

Oznámenie je pre verejnosť prístupné na webovej stránke: 

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-bbk-verzia-1-2

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní od doby, kedy bolo oznámenie zverejnené.


 

Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu


 

Verejná vyhláška - Umiestnenie stavby Stožiar optické pripojenie _Slovak Telekom a.s.


 

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe


 

Geoportál Cleerio

Evanjelický cintorín

Katolícky cintorín

Obec Babiná zverejňuje zámer predaja pozemku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

dnes je: 15.12.2018

meniny má: Ivica

webygroup
ÚvodÚvodná stránka