Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Úradná tabuľa

Dodatok č.1 k VZN 5/2015 _ CVČ


 

VZN č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na rok 2018


 

Návrh dodatku č. 1/2017 k VZN č. 5/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Babiná a pre CVČ

Návrh VZN 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na r. 2018


 

Verejná vyhláška - upovedomenie o oprave chyby v písaní a upovedomenie o odvolaní proti rozhodnutiu

Kameňolom Hanišberg - rozšírenie ťažby stavebného kameňa

Ministersto životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy  podľa zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe o životné prostrednie  a podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  v zn.n.p.  zverejňuje správu o hodnotení činnosti „Krupina-Hanišberg, rozšírenie priestoru ťažby stavebného kameňa“, ktorá je zverejnená na webovom sídle MŽP SR na adrese:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/krupina-hanisberg-rozsirenie-priestoru-tazby-stavebneho-kamena

Dotknutá obec – obec Babiná -  je povinná zverejniť všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie počas 30 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle v časti _úradná tabuľa_ .

Do hodnotiacej správy je možné nahliadnuť na obecnom úrade  v pracovné dni počas úradných hodín. Verejnosť môže podávať pripomienky k hodnotiacej správe

            v termíne do 13. 10. 2017 na MŽP SR alebo do podatelne obecného úradu Babiná.

        


 

Pozvánka na verejné prerokovanie

                     Pozvánka na spoločné verejné prerokovanie navrhovanej činnosti

Obec Babiná v spolupráci s mestom Krupina ako dotknuté obce vyhlasujú v súlade s § 34 ods. 2 a 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov konanie spoločného verejného prerokovania správy o hodnotení „Krupina-Hanišberg, rozšírenie priestoru ťažby stavebného kameňa“ navrhovateľa EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o.

Verejné prerokovanie sa bude konať dňa:

4. októbra 2017 ( streda)  o 14:00 hod.

v zasadačke obecného úradu Babiná.


 

Kameňolom Hanišberg - rozšírenie priestoru ťažby stavebného kameňa - záverečné zhrnutie

Zámer zámeny pozemkov obce č. 4_2017 osob zreteľ


 

Zámer predaja pozemku obce č. 3/2017 - osobitný zreteľ


 

Zámer prenájmu pozemku obce č. 2/2017 - osobitný zreteľ


 

Zámer priameho prenájmu majetku obce Babiná č. 01/2016

Návrh finančného rozpočtu na roky 2017,2018,2019


 

Geoportál Cleerio

Kataster Babiná

dnes je: 23.1.2018

meniny má: Miloš

webygroup
ÚvodÚvodná stránka