Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Úradná tabuľa

Obecný úrad Babiná na základe Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení Zákona č. 454/2004 Z.z. oznamuje občanovi:

 

  • Ľuboš Beňo, Babiná

 

že mu bolo dňa 06.08.2018 na Obecnom úrade v Babinej uložené oznámenie o uložení zásielky.

 

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 10 kalendárnych dní.


 

Oznámenie o uložení zásielky

Obecný úrad Babiná na základe Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení Zákona č. 454/2004 Z.z. oznamuje nasledovným občanom:

 

  • Iveta Černochová, rok narodenia 1970
  • Iveta Černochová, rok narodenia 1970

 

že im bolo dňa 16.07.2018 na Obecnom úrade v Babinej uložené oznámenie o uložení zásielky.

 

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní.


 

Obec Babiná ako verejný obstarávateľ  zverejňuje výzvu

na predloženie cenovej ponuky  v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o  verejnom

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

na zákazku -  na dodávku zemného plynu

(podmienky sú uvedené v priloženom súbore na stiahnutie ...)

 


 

 

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe


 

Návrh komunitného plánu služieb obce Babiná

Obec Babiná  zverejňuje na verejnú diskusiu  Návrh Komunitného plánu služieb obce Babiná na roky 2018 - 2022, ktorý  schváli Obecné zastupiteľstvo obce Babiná na júnovom zasadnutí.

     V termíne 15 dní od zverejnenia Návrhu KPSS je možné podať pripomienky k obsahu dokumentu na Obecnom úrade Babiná.  

 


 

Notárska zápisnica - osvedčenie o vykonaní dobrovoľnej dražby


 

Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020

 

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), ako príslušný orgán podľa § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vypracoval podľa §14 odsek 1 zákona záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020“.

Podľa § 14 odsek 5 zákona Dotknutá obec zverejní záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu v lehote do 3 dní od jeho doručenia v mieste obvyklým spôsobom a oznámi, kde a kedy možno doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie“.

Do dokumentu je možné nahliadnuť v pracovné dni  počas úradných hodín na obecnom úrade Babiná. Dokument je vyvesený na úradnej tabuli vo vstupnej chodbe obecného úradu. 

 


 

Záverečné stanovisko k posúdeniu dokumentu


 

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe


 

Verejná vyhláška - OÚ Trenčín


 

Dodatok č.1 k VZN 5/2015 _ CVČ


 

VZN č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na rok 2018


 

Návrh dodatku č. 1/2017 k VZN č. 5/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Babiná a pre CVČ

Návrh VZN 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na r. 2018


 

Verejná vyhláška - upovedomenie o oprave chyby v písaní a upovedomenie o odvolaní proti rozhodnutiu

Kameňolom Hanišberg - rozšírenie ťažby stavebného kameňa

Ministersto životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy  podľa zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe o životné prostrednie  a podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  v zn.n.p.  zverejňuje správu o hodnotení činnosti „Krupina-Hanišberg, rozšírenie priestoru ťažby stavebného kameňa“, ktorá je zverejnená na webovom sídle MŽP SR na adrese:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/krupina-hanisberg-rozsirenie-priestoru-tazby-stavebneho-kamena

Dotknutá obec – obec Babiná -  je povinná zverejniť všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie počas 30 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle v časti _úradná tabuľa_ .

Do hodnotiacej správy je možné nahliadnuť na obecnom úrade  v pracovné dni počas úradných hodín. Verejnosť môže podávať pripomienky k hodnotiacej správe

            v termíne do 13. 10. 2017 na MŽP SR alebo do podatelne obecného úradu Babiná.

        


 

Pozvánka na verejné prerokovanie

                     Pozvánka na spoločné verejné prerokovanie navrhovanej činnosti

Obec Babiná v spolupráci s mestom Krupina ako dotknuté obce vyhlasujú v súlade s § 34 ods. 2 a 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov konanie spoločného verejného prerokovania správy o hodnotení „Krupina-Hanišberg, rozšírenie priestoru ťažby stavebného kameňa“ navrhovateľa EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o.

Verejné prerokovanie sa bude konať dňa:

4. októbra 2017 ( streda)  o 14:00 hod.

v zasadačke obecného úradu Babiná.


 

Kameňolom Hanišberg - rozšírenie priestoru ťažby stavebného kameňa - záverečné zhrnutie

Zámer zámeny pozemkov obce č. 4_2017 osob zreteľ


 

Zámer predaja pozemku obce č. 3/2017 - osobitný zreteľ


 

Zámer prenájmu pozemku obce č. 2/2017 - osobitný zreteľ


 

Zámer priameho prenájmu majetku obce Babiná č. 01/2016

Návrh finančného rozpočtu na roky 2017,2018,2019


 

Geoportál Cleerio

Evanjelický cintorín

Katolícky cintorín

dnes je: 16.8.2018

meniny má: Leonard

webygroup
ÚvodÚvodná stránka