Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Povinné zverejňovaníe pri nakladaní s majetkom obce

Zámer obce Babiná č. 1/2019 prenajať pozemok obce z dôvodov osobitného zreteľa.

            Obec  Babiná, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb.

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenájmu pozemku

vo vlastníctve  obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

 

Obec Babiná má zámer prenajať nehnuteľný majetok:

 - č. EKN 3251/2 ,  trvalé trávne porasty  o výmere  12012 m2 nachádzajúca sa v časti obce 

Grozau.

Možný účel užívania:  pasienok na chov zvierat,  na výrobu sena.  

Obec prenajme pozemok za podmienky ponechania prístupu k existujúcej studničke

pre verejnosť, pre okoloidúcich turistov.  

Nájomná zmluva bude uzatvorená maximálne na 5 rokov, s možnosťou jej ďalšieho predĺženia.

 

                  Najnižšia východisková cena za prenájom pozemku :  40,- €/ha    

 

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e)

prenájom  - zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Obec  Babiná považuje:

Predmetný pozemok užíva  nájomca už 10 rokov a dodržiava podmienky nájomnej zmluvy.

Predĺženie nájmu, uzatvorenie novej nájomnej zmluvy  bolo dohodnuté v platnej nájomnej zmluve.

Poznámka:

O nájomnom vzťahu bolo informované OZ obce Babiná na 2. zasadnutí 18. 12. 2018.

Prenajímateľka doručila obci žiadosť o predĺženie nájmu (11.1.2019) a starostka obce

spracovala predmetné oznámenie zámeru.  O uzatvorení nového nájomného vzťahu

bude rokovať OZ Babiná na najbližšom zasadnutí. 

Doba zverejnenia:  od 21.01.2019 ...  do 05. 02. 2019

Spôsob zverejnenia: web stránka obce- www.babina.sk úradná tabuľa na budove OcU

 V Babinej,  dňa  21. 01. 2019

                                                                                    Gregušová Jana, starostka obce


 

Geoportál Cleerio

Evanjelický cintorín

Katolícky cintorín

Zámer prenájmu pozemku obce č. 1/2019

Prenájom poľnohospodárskeho pozemku obce z dôvodov osobitného zreteľa.

dnes je: 17.2.2019

meniny má: Miloslava

webygroup
ÚvodÚvodná stránka