Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Povinné zverejňovaníe pri nakladaní s majetkom obce

Zámer obce Babiná č. 1/2018 predať nehnuteľný majetok

            Obec  Babiná, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve  obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Obec Babiná má zámer predať nehnuteľný majetok:

  • pozemok v registri CKN, parcela č. 3257/46 o výmere 133 m2, zastavaná plocha a nádvorie,     LV č. 1, vedenom Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom, k.ú. Babiná,

Cena nehnuteľností:   5,- Eur. /m2

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) - predaj   zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec  Babiná považuje:

Predmetný pozemok užívajú budúci kupujúci a užívali ich rodičia  46 rokov  ako dvor a predzáhradku pri rodinnom dome. Pri odkúpení nehnuteľnosti od pôvodného vlastníka  zistili, že pozemok okolo rodinného domu patrí obci Babiná.    

Poznámka:

Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa a samotný zámer č. 1/2018 schválilo OZ obce Babiná na 5. zasadnutí dňa 20. 9. 2018 uznes. č. 73-5/2018.   Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy po dodaní geometrického plánu budúcimi kupujúcimi  budú predložené na schválenie 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov OZ Babiná na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Doba zverejnenia:   21.09. 2018  -  08.10. 2018

Spôsob zverejnenia: web stránka obce- www.babina.sk úradná tabuľa na budove OcU

 V Babinej,  dňa  21. 9. 2018

                                                                             Gregušová Jana, starostka obce

                                                                                               

 


 

Geoportál Cleerio

Evanjelický cintorín

Katolícky cintorín

Obec Babiná zverejňuje zámer predaja pozemku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

dnes je: 15.12.2018

meniny má: Ivica

webygroup
ÚvodÚvodná stránka