Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

OZNAMY

Aktuálne oznamy

Zámer predaja časti pozemku č. 5/2017 osobitný zreteľVytlačiť
 

            Obec  Babiná, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve  obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Obec Babiná má zámer predať nehnuteľný majetok – časť z pozemku obce:

a/ z parcely č. CKN 3258/11, zastavané plochy a nádvoria, LV č. 1 – časť o výmere 12 m2

b/ z parcely č. CKN 3258/10, zast. plochy a nádvorie a z parcely CKN č. 271, zast. plochy

    a nádvorie, vedené na LV č. 1 – časť o výmere 57 m2.

            Východisková predajná cena :  5,- Eur/m2.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) - predaj   zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec  Babiná považuje:

Jedná sa o vzájomné vysporiadanie užívaných pozemkov. Predmetné časti z obecných pozemkov podľa písm. sú zastavané stavbou vo vlastníctve žiadateľov a užívané sú ako dvor pri rodinnom dome ohraničený oplotením. Zápisom geometrického plánu bude určená nová hranica pozemkov medzi žiadateľmi a pozemkami obce, na ktorých prebieha výstavba materskej školy. 

Poznámka:

Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa a samotný zámer schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Babiná na 5. zasadnutí dňa 16. júna 2017 uznesením č. 59-5/2017.  Na základe vypracovaného geometrického plánu bude vyhotovená kúpna zmluva a predložená na schválenie 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov OZ Babiná na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Doba zverejnenia:  16. 6. 2017 -  5. 7. 2017

Spôsob zverejnenia: webové sídlo obce:  www.babina.sk   a úradná tabuľa na budove OcU

 V Babinej,  dňa  16. 6. 2017

                                                                      Gregušová Jana, starostka obce


 
 

Zámer č. 3/2017 predaj časti pozemkov obce podľa osobitného zreteľa Vytlačiť
 

                                                                        OZNÁMENIE

                             o zámere obce Babiná č. 3/2017 predať nehnuteľný majetok

                              vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Obec  Babiná, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve  obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

 

Obec Babiná má zámer predať nehnuteľný majetok – časť z pozemku obce:

a/ z parcely č.  EKN 1960/102, TTP, LV č. 596 časti o výmere 20 m2 a 11 m2 – stanovená

    východisková cena 5,- Eur./m2.  

b/ z parcely EKN 1960/102, TTP, LV č. 596 – časť o výmere 582 m2 – stanovená kúpna

    cena 1,- Euro.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) - predaj   zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec  Babiná považuje:

Jedná sa o vysporiadanie užívaných pozemkov. Predmetné časti z obecných pozemkov podľa písm. a/  sú zastavané stavbou vo vlastníctve žiadateľov, časť pozemku podľa písm. b/ je užívaná ako záhrada za rodinným domom č. 147 vo vlastníctve žiadateľky

a záhrada je predmetom nájomnej zmluvy č. 6/97 uzatvorenej na 50 rokov.

 

Poznámka:

Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa a samotný zámer schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Babiná na 4. zasadnutí dňa 4. mája 2017 uznesením č. 45-4/2017.  Na základe vypracovaného geometrického plánu bude vyhotovená kúpna zmluva a predložená na schválenie 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov OZ Babiná na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Doba zverejnenia:  16. 5. 2017 -  5. 5. 2017

Spôsob zverejnenia: web stránka obce- www.babina.sk úradná tabuľa na budove OcU

 V Babinej,  dňa  16. 5. 2017

 

 


 
 

Pošta Dobrá NivaVytlačiť
 

Pojazdná pošta - v pracovné dni od 7.30 h. do 7.50 h. pred budovou OcU Babiná


Roznášku listových zásielok, časopisov, novín a ďalšie služby poskytované Slovenskou poštou zabezpečuje doručovateľka.

Hodiny pre verejnosť na pošte v Dobrej Nive:

 
Pondelok: 8.00 - 12.30     13.00 – 15.00
Utorok :     8.00 - 12.30    13.00 – 15.00
Streda:      8.00 - 12.30    15.30 -  17.30
Štvrtok:      8.00 - 12.30    13.00 – 15.00
Piatok:       8.00 - 12.30    13.00 – 15.00

 
 

Športové centrumVytlačiť
 

obecná budova - Dolná č. 101

Verejné prevádzkové hodiny:
* zabezpečený dozor dospelou osobou, vstup na základe členského preukazu

a športovou obuvou na prezutie
 

streda,štvrtok  a piatok :  od 16.00 - 18.00 hod.


Individuálne, skupinové cvičenia mimo harmonogramu:

 

* záujemca starší ako 18 rokov si telocvičňu zabezpečí u p. Eleny Kamenskej ,  ktorá vydá kľúče po zaplatení jednorázového poplatku 0,33 € / hod. a osobu,

  •  pri kolektívnych pravidelných cvičeniach sa jednorázový poplatok neplatí,
  •  každý návštevník športového centra musí mať uhradený stanovený ročný členský poplatok a vydaný  preukaz člena.


Zodp. za prevádzku:  Kamenská Elena  


 
 

Internet pre verejnosť bezplatneVytlačiť
 

Obecný úrad Babiná


pondelok – piatok :   od 7.30 hod.    do 11.30 hod.

                                 od 12.30 hod.  do 16.00 hod.

 


 
 

Obecná knižnica Vytlačiť
 

Otvorená každý utorok : od 16.00 h. - 18.00 h.

 

Knihovníčka: Janka Páleníková


 
 

Kataster Babiná

dnes je: 23.7.2017

meniny má: Oľga

webygroup
ÚvodÚvodná stránka