Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie na trvalý pobyt

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:

platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 15 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa, platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR, ak nemá občiansky preukaz, doklad o vlastníctve alebo spolu-vlastníctve budovy – výpis z LV (nie starší ako 3 mesiace, nemusí byť použiteľný na právne úkony), 
nájomnú zmluvu, ak je nehnuteľnosť v nájme na dobu neurčitú, v prípade ak prihlasovaný nie je vlastníkom nehnuteľnosti alebo nemá nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, je potrebné predložiť písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Tento súhlas môže vlastník nehnuteľnosti dať osobne priamo pri prihla-sovaní alebo v prípade jeho neprítomnosti na predpísanom tlačive s overeným podpisom.

Za rodinných príslušníkov môže trvalý pobyt hlásiť jeden z členov rodiny. Za maloleté deti hlási pobyt jeden z rodičov, za osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony hlási pobyt zákonný zástupca (opatrovník). Pri prihlasovaní na trvalý pobyt sa občan nemusí odhlasovať z predchádzajúceho trvalého pobytu, tento úkon zabezpečí ohlasovňa.

Pri vydaní prvého občianskeho preukazu pri dovŕšení 15-teho roku je potrebné predložiť: rodný list

 

Vybavuje: Ing. Katarína Krajčová, telefón: 045/5384116

                                                     e-mail:  ekonom@babina.sk

 

Prihlásenie na prechodný pobyt

Pri prihlásení na prechodný pobyt je potrebné predložiť tie isté listiny ako pri prihlásení na trvalý pobyt. Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova.

Vybavuje: Ing. Katarína Krajčová, telefón: 045/5384116

                                                     e-mail:  ekonom@babina.sk

 

Zmena trvalého pobytu v rámci obce

Pri prehlásení trvalého pobytu v rámci obce je potrebné predložiť tie isté doklady ako pri prihlásení na trvalý pobyt.

Vybavuje: Ing. Katarína Krajčová, telefón: 045/5384116

                                                     e-mail:  ekonom@babina.sk

 

Odhlásenie z trvalého pobytu

Občan, ktorý odchádza do zahraničia trvalo žiť, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni doterajšieho miesta trvalého pobytu.

Na území Slovenskej republiky sa občan prihlási na trvalý pobyt v mieste nového bydliska a ohllasovňa občana odhlási z pôvodného bydliska (občan nemusí cestovať do pôvodného miesta bydliska, aby sa odhlásil z trvalého pobytu).

Vybavuje: Ing. Katarína Krajčová, telefón: 045/5384116

                                                     e-mail:  ekonom@babina.sk

 

Zrušenie trvalého pobytu na návrh občana

Ohlasovňa pobytu zruší trvalý pobyt: 

1./ na návrh vlastníka / všetkých spoluvlastníkov/ budovy a to občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.
2./ na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva, ak budova zanikla.

Návrh na zrušenie pobytu sa podáva na predpísanom tlačive a je potrebné predložiť:

občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,
list vlastníctva budovy alebo jej časti, nie starší ako 3 mesiace,
právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705 a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.,
právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva,
právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy,
právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705 a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.,
právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní,
doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falošný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad,
právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby,
skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú,
dohodu o ukončení nájmu,

Upozornenie: Ohlasovňa môže požiadať o predloženie potvrdenia o štátnom občianstve, o predloženie rodného listu, sobášneho listu. 

Vybavuje: Ing. Katarína Krajčová, telefón: 045/5384116

                                                     e-mail:  ekonom@babina.sk


 

Geoportál Cleerio

Evanjelický cintorín

Katolícky cintorín

dnes je: 16.8.2018

meniny má: Leonard

webygroup
ÚvodÚvodná stránka