Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Dane a poplatky

Daň z nehnuteľností na rok 2017

Sadzby  dane z nehnuteľnosti na rok 2017 podľa platného VZN č. 2/2016 účinnosťou od 1. januára 2017

Daň z pozemkov                               

A/  orná pôda                                        

cena pôdy 0,2648 €/m2 x výmera m2  = základ dane zaokr.na celé € nadol x 0,39 % = daň             

B/  TTP                                                   

cena pôdy 0,0534 €/ m2 x výmera m2 = základ dane zaokr.na celé €  nadol x 0,39 % = daň                   

C/ záhrady                                             

cena pôdy  1,32 €/ m2 x  výmera m2 = základ dane zaokr.na celé  € nadol  x 0,74% = daň 

D/  lesné pozemky, na ktorých sú hosp.lesy, rybníky             

cena pôdy 0,0534 €/m2 x výmera m2  =  základ dane zaokr. na celé € nadol  x  0,74 % = daň

F/ zastavané plochy a nádvoria                         

cena pôdy 1,32 €/ m2  x výmera m2 = základ dane zaokr. na celé€ nadol x  0,74 %  = daň

G/  stavebné pozemky                                       

cena pôdy 13,27 €/  m2  x výmera m2 = základ dane zaokr. na celé  € nadol x 0,36 % =  daň

H/ ostatné pozemky                                           

cena pôdy 1,32 €/ m2  x  výmera m2 = základ dane zaokr. na celé  € nadol x  0,74% =  daň

 

Daň zo stavieb                                                   
A/ stavby na bývanie a drobné stavby,ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu  = 0,048 €/m2
B/ stavby na poľnohospodársku produkciu, skleníky, stavby na vlast. administratívu = 0,048 €/m2
C/ stavby rekreačných a záhradných chát a domčekov na individuálnu rekreáciu = 0,145 €/m2
D/ samostatne stojace garáže a stavby používané na tento účel = 0,193 €/m2
E/ priemyselné stavby = 0,484 €/m2
F/ stavby na podnikateľskú činnosť = 0,968 €/m2
G/ ostatné stavby = 0,290 €/m2

Stanovené sadzby dane zo stavieb sa zvyšujú pri viacpodlažných stavbách  o 0,036 € za každé nadzemné podlažie.

Daň z bytov = 0,048 €/ m2                                                       

Obec poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb a pozemkov v zmysle platného zákona.

 

Daň za psa na rok 2017

Sadzba podľa platného VZN č. 2/2016 s účinnosťou od 1. januára 2017

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov a sadzba dane je:

a)  ak je pes chovaný v nájomnom obecnom byte – 10 € / kalendárny rok

b)  ak je pes chovaný v ostatných bytoch a v rodinných domoch - 4 € / kalendárny rok

 

Poplatky za tuhý komunálny odpad na rok 2017

Sadzba podľa platného VZN č. 2/2016 s účinnosťou od 1. januára 2017

1. Fyzická osoba

a) 0,0384 € za osobu a kalendárny deň pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt (14,- € / kalendárny rok)

b) 0,0384 € za osobu a kalendárny deň pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba, ktorá užíva alebo je oprávnená užívať nehnuteľnosť na území obce, ak túto nevyužíva na podnikanie a nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt (napr. nehnuteľnosť na rekreačné účely, záhrada, garáž a pod.); (14,- € / kalendárny rok)

2. Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia

a) 0,0384 € za priemerný počet osôb-zamestnancov pripadajúci na zdaňovacie obdobie neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt a kalendárny deň pre poplatníka, ktorým je právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na podnikanie alebo na iný účel ako na podnikanie. (14,- € / kalendárny rok)

b) 0,0768 € za priemerný počet osôb-zamestnancov pripadajúci na zdaňovacie obdobie neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt a kalendárny deň  pre poplatníka, ktorým je  právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce  za účelom poskytovania služieb v oblasti obchodu a poskytovania reštauračných, pohostinských a masážnych služieb  (28,- € / kalendárny rok)

 

Stočné za odvádzanie a likvidáciu odpadových splaškových vôd na rok 2017

Platné VZN obce a oznámenie o cene stočného je zverejnené na webovej stránke obce v podstránke KANALIZÁCIA A ČOV

 

Poplatky za prenájom hrobového miesta na obdobie 1.1.2015 - 31.12.2019

Sadzba podľa platného Dodatku č.2/2014 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska a domu smútku.

      Výška poskytovaných služieb platných od 1. januára 2015:

  • nájomné za jedno hrobové miesto: 1,20 € / rok (6,- € / 5 rokov),
  • nájomné za detské hrobové miesto, urnu: 0,60 € / rok (3,- € / 5 rokov)
  • poplatok za poskytnutie domu smútku pri pohrebe zosnulého: 5,- € / za 1 pohreb

 

Geoportál Cleerio

Kataster Babiná

dnes je: 20.11.2017

meniny má: Félix

webygroup
ÚvodÚvodná stránka