Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Dane a poplatky

Daň z nehnuteľností na rok 2015

Sadzby  dane z nehnuteľnosti na rok 2015 podľa platného VZN č. 2/2014 účinnosťou od 1. januára 2015

Daň z pozemkov                                                         Sadzba dane (FO,PO)

A/  orná pôda                                                      cena pôdy 0,2648 €/m2 x výmera m2  = základ dane

                                                                            zaokr.na celé € nadol x 0,39 % = daň             

B/  TTP                                                                cena pôdy 0,0534 €/ m2 x výmera m2 = základ dane 

                                                                            zaokr.na celé €  nadol  x  0,39 % = daň                   

C/ záhrady                                                          cena pôdy  1,32 €/ m2 x  výmera m2 = základ dane

                                                                            zaokr.na celé  € nadol  x 0,74% = daň                                                             

D/  lesné pozemky, na ktorých                           cena pôdy    x  výmera m2  =  základ dane

      sa ťaží drevo                                                 zaokr. na celé € nadol  x  0,74 % = daň

F/ zastavané plochy a nádvoria                          cena pôdy   1,32 €/ m2  x výmera m2 = základ dane

                                                                            zaokr. na celé€ nadol x  0,74 %  = daň

G/  stavebné pozemky                                        cena pôdy 13,27 €/  m2  x výmera m2 = základ dane

                                                                            zaokr. na celé  € nadol x 0,36 % =  daň

H/ ostatné pozemky                                            cena pôdy  1,32 €/ m2  x  výmera m2 = základ dane

                                                                            zaokr. na celé  € nadol x  0,74% =  daň

 

Daň zo stavieb                                                    Sadzba dane (FO,PO)
A/  stavby na bývanie a drobné stavby,

     ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu  ...................................................  0,048 €/  m2
B/ stavby na poľnohospodársku produkciu, skleníky, stavby na vlast. administratívu   0,048 €/ m2
C/ stavby rekreačných a záhradných chát a domčekov na individuálnu rekreáciu ..... 0,145 €/  m2
D/ samostatne stojace garáže a stavby používané na tento účel ............................... 0,193€/  m2
E/ priemyselné stavby  ................................................................................................. 0,484 € / m2
F/ stavby na podnikateľskú činnosť  ............................................................................ 0,968 €/  m2
G/ ostatné stavby ......................................................................................................... 0,290 €/ m2.


Stanovené sadzby dane zo stavieb sa zvyšujú pri viacpodlažných stavbách  o 0,036 €   

za každé nadzemné podlažie.
Obec poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb a pozemkov v zmysle platného zákona.

 

Daň z bytov  0,048 €/ m2                                                       

 

Daň za psa na rok 2015

Sadzba podľa platného VZN č. 2/2014 s účinnosťou od 1. januára 2015

4,- € /  rok / za každého psa staršieho ako 6 mesiacov

 

Poplatky za tuhý komunálny odpad na rok 2015

Sadzba podľa platného VZN č. 2/2014 s účinnosťou od 1. januára 2015

1.Fyzická osoba

a) 0,0328 € za osobu a kalendárny deň pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý

     alebo prechodný pobyt = 12,- € / osobu / rok = 4 štítky na osobu/ rok

 b)  0,0164 € za osobu a kalendárny deň pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba, ktorá užíva alebo je oprávnená užívať nehnuteľnosť na území obce, ak túto nevyužíva na podnikanie a nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt (napr. rekreačná chata, chalupa, záhrada, garáž a pod.) = 6,- €/ RD= 2 štítky / rok

2. Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia

a)  0,0356 € za osobu (právnickú, fyzickú - podnikateľ), zamestnanca a kalendárny deň pre poplatníka, ktorým je právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na podnikanie alebo na iný účel ako na podnikanie.

b)  0,0066 € za miesto a kalendárny deň pre poplatníka, ktorým je  právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce  slúžiacej na  poskytovanie reštauračných, kaviarenských a iných pohostinských služieb

c) 0,0712 € za osobu ,zamestnanca a kalendárny deň  pre poplatníka, ktorým je  právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce  za účelom poskytovania služieb v oblasti obchodu.

Pri právnických osobách je počet štítkov stanovený podľa vypočítanej výšky ročného poplatku.

 

Poplatky za odvádzanie a likvidáciu odpadových splaškových vôd

na rok 2015

Sadzba podľa platného VZN č. 1/2011 s účinnosťou od 1. januára 2012          

Fyzické osoby, obyvatelia s trvalým pobytom na území obce, vlastníci nehnuteľností:

  • domácností s gravitačnou kanalizačnou prípojkou : 10,-  €/ rok / osobu,
  • domácností s tlakovou kanalizačnou prípojkou: 7,- € / rok / osobu,
  • právnická osoba, fyzická osoba- podnikateľ, ktorá užíva nehnuteľnosť na území obce na poskytovanie reštauračných ,kaviarenských a iných pohostinských zariadení: 20 ,- € / osobu,
  • právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, ktorá užíva nehnuteľnosť na území obce na podnikanie alebo na iný účel ako na bývanie: 10,- € / rok/ zamestnanca,
  • právnická osoba, fyzická osoba- podnikateľ, ktorá užíva nehnuteľnosť na území obce na poskytovanie masážnych služieb a iných druhov služieb so zvýšenou spotrebou. 30,- €/ osobu

 

Poplatky za hrobové miesta na rok 2015

Sadzba podľa platného Dodatku č.2/2014 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska a domu smútku.

      Výška poskytovaných služieb platných od 1. januára 2015:

  • nájomné za jedno hrobové miesto: 1,20 € / rok= 6,- € / 5 rokov,
  • nájomné za detské hrobové miesto, urnu: 0,60 € / rok = 3,- € / 5 rokov
  • poplatok za poskytnutie domu smútku pri pohrebe zosnulého: 3,32 € / za 1 pohreb

 

Kataster Babiná

dnes je: 23.7.2017

meniny má: Oľga

webygroup
ÚvodÚvodná stránka