Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Zámer predaja majetku obce 03/2015

Obec Babiná v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  zverejňuje zámer predať majetok obce priamym predajom.

 

A/ Predmet predaja

Obec Babiná v súlade s uznesením OZ Babiná č. 161-9/2015 zo dňa 12. 10. 2015 ponúka na predaj hnuteľný majetok obce:

-  kosačku za kolesový traktor – ŽTR 165  

                                                     – východisková predajná cena: 300,- €

Predajca doporučuje záujemcom vykonať obhliadku ponúkaného majetku obce,  ktorú si je možné vopred dohodnúť: OcU Babiná:  045/ 5384 116,  0905 265 002 alebo 0903 511 845.

B/  Lehota a miesto odovzdania cenových ponúk

Ponuky doručte na adresu:

Obec Babiná, Horná č. 97, 962 61  Dobrá Niva poštou alebo osobne do podatelne OcU Babiná  v zalepenej obálke s označením : „Priamy predaj 03/2015/HMA – neotvárať“. 

C/  Cenová ponuka musí obsahovať:

      a/ identifikačné údaje záujemcu  /meno a priezvisko, rodné meno, rodné číslo, trvalý pobyt, IČO, názov firmy/ , aktuálny telefonický kontakt,

      b/ presnú identifikáciu predmetu kúpy, 

      c/ cenovú ponuku za kosačku, ktorá nemôže byť nižšia ako stanovená najnižšia východisková cena,

      e/ čestné vyhlásenie záujemcu, že nie je fyzickou osobou podľa § 9a, ods. 6, alebo právnickou osobou podľa § 9a, ods. 7 zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskor. predpisov, 

      f/  vyhlásenie záujemcu o použití osobných údajov podľa § 7 zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov,

      g/   zároveň prehlási, že uzatvorí s obcou Babiná do 5 dní od doručenia výzvy Kúpnu zmluvu.

D/ Ďalšie podmienky predaja, upozornenia

Každý záujemca môže podať len jednu ponuku, v ktorej prejaví záujem o kúpu obidvoch predmetov alebo iba o jeden z predmetov predaja. Záujemcovi, ktorý podal viac ako jednu ponuku, tieto ponuky nebudú zaradené do vyhodnotenia, ale budú vrátené záujemcovi neotvorené.
Ponuky, ktoré budú doručené po lehote na predloženie ponúk sa vrátia záujemcovi neotvorené.
Cenové ponuky, ktoré nebudú spĺňať požadované náležitosti, budú  vylúčené z procesu hodnotenia.

Obec Babiná si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť  všetky predložené ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť.
Hnuteľný majetok obce bude odpredaný záujemcovi, ktorý predloží v porovnaní s ostatnými záujemcami najvyššiu cenovú ponuku.
Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na zverejnenom priamom predaji majetku obce.
Obec  Babiná nie je platiteľom DPH.
Bližšie informácie o ponúkanom majetku obce záujemcom poskytneme  na Obecnom úrade v Babinej, na Hornej ulici č. 97, tel. : 045/ 5384 116,  0905 265 002, 0903 511 845, e-mail:  obec@babina.sk.

Uvedené oznámenie je uverejnené aj na úradnej tabuli obce Babiná.

Babiná,  14. 10. 2015

                                                                                         Gregušová Jana, starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kataster Babiná

dnes je: 23.7.2017

meniny má: Oľga

webygroup
ÚvodÚvodná stránka